Kancelaria Chrzanowscy

Oferta

Specjalizacje:

Prawo rodzinne, w szczególności sprawy:

 • o rozwód i separację
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego
 • sprawy dotyczące dzieci (alimenty, władza rodzicielska, kontakty, ustalenie ojcostwa itp.)
 • pomoc w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę w oparciu o Konwencję Haską
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie;
 • prowadzenie spraw o przysposobienie
 • inne

Prawo spadkowe, w szczególności sprawy:

 • o nabycie spadku
 • o dział spadku
 • o zapis i zachowek


Inne sprawy prawa cywilnego, w szczególności :

zobowiązań, rzeczowych, w tym :

 • o zapłatę
 • ze stosunku najmu, dzierżawy , umowy o roboty budowlane , o dzieło i inne
 • zniesienie współwłasności
 • dochodzenie należności wynikających z umów, pozwy o zapłatę,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych, w tym uszczerbku na zdrowiu i naruszenia dóbr osobistych,
 • przygotowywanie umów,
 • zakładanie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń,
 • inne

Prawo karne, w tym:

 • Obrona klientów w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych;
 • sprawy związane z przestępstwami o charakterze gospodarczym ;
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich oraz związanych z nimi roszczeń odszkodowawczych.
 • Prowadzenie spraw w postępowaniu wykonawczym tj. odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji,
 • sporządzanie wniosków o odszkodowania za niesłuszne skazanie,
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa karnego materialnego, karnego-skarbowego oraz procedury karnej,
 • inne

Postępowania sądowe i arbitraż

 • Zastępowanie klienta w postępowaniach przed sądami, innymi organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracyjnymi oraz innymi urzędami i instytucjami, w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnych, podatkowych

Prawo gospodarcze i prawo spółek

Obsługa prawna przedsiębiorców we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

 • przygotowywanie umów spółek, rejestracja w KRS,
 • przygotowywanie i obsługa zgromadzeń wspólników
 • transakcji
 • opiniowanie spraw pracowniczych,
 • windykacja należności,
 • reprezentacja w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych.
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach prawa pracy, cywilnych i gospodarczych oraz przed sądami polubownymi.

Prawo weksli i procesy wekslowe

Prawo upadłościowe

 • opiniowanie w sprawach upadłościowych;
 • przygotowanie wniosku o upadłość ;
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym ;
 • pomoc prawna syndykom